Farkında Mısınız?

Anasayfa

Farkında Mısınız?

Ben çocuğum! Korunma, barınma, beslenme, sağlık ve eğitim hakkım için #BANASÖZVER!

FARKINDA MISINIZ?
ÇOCUK HAKLARI İÇİN #SÖZVER

SOS Çocukköyü Derneği olarak bizim savunuculuk faaliyetlerimiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanıyor. 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak çocukların haklarını savunmak için toplulukları ve karar verici mercileri çocuk ve gençlerin hakları konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Toplumda farkındalık yaratmayı, tüm çocuklar ve gençler için hiçbir ayrım gözetmeksizin iyi bir gelecek sağlamayı amaçlıyoruz.

ÇOCUĞUN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Hak, bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Çocuk hakları, yasal veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma gibi hakların tümünü kapsar.

Bu anlamda çocuk hakları çocukların yararları ve çıkarları dikkate alınarak; din, dil, ırk ve düşünce farkı gözetmeden her çocuğun doğumdan 18 yaşa kadar sahip olduğu haklardır.  Her bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. Çocukların da hakları yanında yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Buna Çocuk Hakları ve Sorumlulukları denir.

Sorumluluk; kişinin kendi davranış veya görevlerinden doğan herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Çocuklar sorumluluklarını ve haklarını iyi bilmelidir. Bu haklar çocukları başkalarının şiddet ve baskısından korur. Aynı zamanda onların da başkalarına baskı veya şiddet göstermesini engeller.

Çocuklara hakları öğretilirken başkalarının haklarına da saygı duymaları gerektiğine dair sorumlulukları da öğretilmelidir.

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ’NİN ÇOCUK HAKLARI ODAĞI

SOS Çocukköyü Derneği olarak çocuk hakları odağımızda temel olarak ülkemizdeki çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak bulunuyor.

  • Çocuk odaklı yasaların güncellenmesi ve yasadaki ‘çocuk’ tanımının uluslararası hukuka uyumlu olması: Kuzey Kıbrıs’taki çocuklarla ilgili yasalar evrensel çocuk tanımıyla çelişiyor. Ulusal yasada, sadece 16 yaşından küçükler, çocuk olarak tanımlanıyor. Bu, uluslararası hukukta 18 yaşına kadar herkes çocuk olarak tanımlanıyor. Uluslararası yasalarla uyumlu olmak ve farklı ulusal örgütlerin uygulamaları üzerinde çelişki yaratmamak için yerel yasalarda da uluslararası hukuktaki tanımın benimsenmesi gerekir.
  • Çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak: Toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak için yetişkinleri ve çocukları bilgilendirmek gerekiyor. Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyi arttıkça çocukların ihmal ve istismar oranı düşecektir ve daha çok çocuk ihtiyaçları doğrultusunda refah içinde gelişip büyüyebilecektir.
  • Çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması: Çocukların temel haklarına erişmesi, her durumda çocukların yüksek yararı gözetilerek hareket edilmesi ile ihmal ve istismardan çocukların korunmasını hedefleyen “Çocuk Koruma Politikası” ülkemizde sadece SOS Çocukköyü Derneği tarafından kullanılmaktadır. Okullarda çeşitli fiziksel ve duygusal istismar vakaları vardır ve bunlar disiplin yöntemlerinin bir parçası gibi görünmektedir. Bu nedenle, SOS’in okullarda bu tür ihmal ve istismarları önlemek, öğretmenler ve çocuklar/gençler arasındaki farkındalığı artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışması gerekmektedir.

ÜLKEMİZDE ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ FARKINDALIK SEVİYESİ

SOS Çocukköyü Derneği olarak çocuk hakları odağımızda temel olarak ülkemizdeki çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak bulunuyor.

SOS Çocukköyü Derneği olarak ülkemizdeki çocuk hakları durumu ve konuya ilişkin risklerin genel görünümüne dair 2015 yılında “Çocuk Hakları Durum Analizi” başlıklı bir çalışma sürdürdük. Bu çalışmamızın sonuçları, ülkemizde çocuk hakları bilincine dair önemli ipuçları veriyor. Çalışmamıza katılanların % 25,25’i çocuk haklarını duymadıklarını ve % 50’sinin bu hakları duyduklarını ancak ne olduklarını bilmediklerini söyledi. Katılımcıların yaklaşık % 50’si ise, yaşadıkları mahallede çocuk haklarına önem verilmediğini belirtti. Çalışmada bazı kavramların ne kadar kabul edilebilir olduğu sorulduğunda, katılımcıların çocukları dövmeyi kabul edilemez olarak görmemesi oldukça dikkat çekicidir. Aynı sorunun devamında ise katılımcıların %45’i çocuklara bağırmayı kabul edilebilir görüyor. (Kaynak: SOS Çocuk Hakları Durum Analizi 2015)

Araştırmalarımızın sonucunda ortaya çıkan verilerin de ışığında SOS Çocukköyü Derneği olarak tüm çocuklar için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacak faaliyetlerimizi; bu amaçla çocukları ve gençleri eylemlerimizin merkezine koymayı sürdürüyoruz.